Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Rozvoj nástrojů strategického řízení, komunikace s veřejností
a vzdělávání úředníků v podmínkách města Aš.
Číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010008.

Strategie města Aš

Strategický plán vytyčuje základní směry budoucího vývoje našeho města a umožňuje vedení města komplexně identifikovat potenciál rozvoje města ve střednědobém i dlouhodobém období. Nový strategický plán rozvoje měst Aše naleznete zde. Budeme moc rádi za jeho připomínkování. Příjděte na veřejné projenání! 

Život lidí

Město se zaměřuje především na rozvoj veřejných služeb, které zajišťují kvalitu života občanů. Zahrnuje v sobě oblast kvality bydlení, možnosti volnočasových aktivit, dostupnost a úroveň veřejných služeb, zdravotní a sociální péče, školství aj. Nabízí i dostupnost občanské vybavenosti jako jsou obchody, kulturní a sportovní infrastruktury a nezbytně i bezpečnost ve městě. 

Všichni jsme sousedé – komunitní práce v Aši

Všichni jsme sousedé – komunitní práce v Aši

Otevřít Všichni jsme sousedé – komunitní práce v Aši
S DDM zažívat úspěch a radost ve volném čase – infrastruktura MěDDM Sluníčko

S DDM zažívat úspěch a radost ve volném čase – infrastruktura MěDDM Sluníčko

Otevřít S DDM zažívat úspěch a radost ve volném čase – infrastruktura MěDDM Sluníčko
Rekonstrukce komunikací v ulicích Petra Bezruče a Tylova a parkoviště u domu s pečovatelskou službou

Rekonstrukce komunikací v ulicích Petra Bezruče a Tylova a parkoviště u domu s pečovatelskou službou

Otevřít Rekonstrukce komunikací v ulicích Petra Bezruče a Tylova a parkoviště u domu s pečovatelskou službou
Rekonverze bývalé SPŠT v Aši - sociální bydlení (blok A)

Rekonverze bývalé SPŠT v Aši - sociální bydlení (blok A)

Otevřít Rekonverze bývalé SPŠT v Aši - sociální bydlení (blok A)

Projektování rekonstrukce bývalé ZUŠ

Otevřít Projektování rekonstrukce bývalé ZUŠ

Rozvoj podnikání, služeb a cestovního ruchu

V oblasti cestovního ruchu identifikujeme 3 zásadní pilíře, které mají představovat hlavní důvod nebo motiv k návštěvě města a trávení volného času.
Společný marketing a destinační management - ucelené produkty a rozšíření nabídky CR.
Infrastruktura pro cestovní ruch – rozvoj a modernizace infrastruktury pro CR.
Rozvoj podnikání v cestovním ruchu - úroveň a efektivita příjmu a přínosu z CR. 

Práce s územím

Příležitostí pro město je výborná dopravní infrastruktura a rozvoj dopravy, včetně podpory rozvoje veřejné hromadné přepravy, cyklistické dopravy, pěší chůze a dalších udržitelných forem dopravy.  V oblasti životního prostředí je záměrem města posilovat motivaci občanů ke třídění odpadů, snižovat prašnost ve městě, snižovat hlučnost obytných zón vyvolanou dopravou a eliminovat ničení veřejných prostor a majetku.

Udržitelnost - chytré město

Snahou našeho města je fungovat a chovat se tak, abychom generaci po nás zachovali snad jen lepší místo pro život bez devastace zdrojů, hlavně těch přírodních. Dále chceme jako správa nabízet službu občanovi, naplnit principy dobrého vládnutí opřené o otevřené a transparentní rozhodování a fungovat efektivně a výkonně, protože moderní a kvalitně fungující městský úřad je partnerem občanům, institucím a organizacím.

Menu